بازار کار و پروژه های پوشش و بسته بندی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بسته بندی
07 اسفند 1395
32,333,333پوشش و بسته بندی29روز0ساعت
طراحی لیبل برای چاپ
04 اسفند 1395
72,228,571پوشش و بسته بندی , طراحی گرافیک , فتوشاپ , طراحی برچسب , طراحی محصول25روز13ساعت