بازار کار و پروژه های پوشش و بسته بندی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بسته بندی
07 اسفند 1395
43,000,000پوشش و بسته بندی8ساعت52دقیقه