بازار کار و پروژه های پژوهش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نیاز به نویسنده ی مطالب انگیزشی (بازنویسی با خلاقیت)
14 دى 1395
62,383,333مقالات , بازنویسی مقالات , پژوهش13روز8ساعت