بازار کار و پروژه های چاپ


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی گرافیک آگهی کتاب نمایشگاه آگروفود
23 اسفند 1395
201,434,000طراحی تبلیغات , طراحی گرافیک , Illustrator , فتوشاپ , چاپ13روز14ساعت