بازار کار و پروژه های چاپ


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تصویر گری کتاب کودک
19 اردیبهشت 1396
103,500,000کاریکاتور و کارتون , Illustration , چاپ14روز5ساعت