بازار کار و پروژه های کاریکاتور و کارتون


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی دیجیتال تصاویر کتاب
24 اسفند 1395
102,060,000کاریکاتور و کارتون , طراحی مفهومی , طراحی گرافیک , ویرایش عکس , طراحی پوستر19روز2ساعت