بازار کار و پروژه های گوگل باز


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ٍساخت صفحه ارتیست در سرچ گوگل
27 بهمن 1395
11,500,000گوگل باز , HTML , Google Adsense , برنامه نویسی تحت وب , Google Website Optimizer21روز16ساعت