بازار کار و پروژه های گوگل باز


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام نیروی سئو به صورت تمام وقت
02 اردیبهشت 1396
1221,416,667گوگل باز , SEO , شبکه اجتماعی , بازاریابی تلگرام24روز9ساعت
بهبود وضعیت وبسایت پنالتی شده
24 فروردین 1396
611,166,667Google Analytics , گوگل باز , SEO , Google Website Optimizer15روز22ساعت