بازار کار و پروژه های 3D Modelling


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدل سه بعدی رئیس جمهور آمریکا
30 اسفند 1395
37,333,3333D Animation , 3D Modelling , 3DS Max20روز16ساعت
طراحی گلدان
23 اسفند 1395
173,041,1763D Animation , 3D Modelling , 3DS Max , طراحی مفهومی , طراحی صنعتی13روز17ساعت