بازار کار و پروژه های 3D Printing


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی 3 بعدی از روی عکس 2 بعدی
05 اسفند 1395
73,214,2863D Modelling , 3DS Max , 3D Printing5ساعت49دقیقه