بازار کار و پروژه های 3D Rendering


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی چیدمان کاشی و سرامیک سه بعدی
02 اسفند 1395
34,333,3333D Animation , 3D Modelling , 3D Rendering , 3DS Max , ActionScript25روز19ساعت