بازار کار و پروژه های 3D Rendering


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی پوستر با تری دی مکس 3d max
07 اسفند 1395
31,600,0003D Rendering , 3DS Max , 3DS Max , طراحی مفهومی , طراحی پوستر1روز17ساعت