بازار کار و پروژه های 3DS Max


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدل سه بعدی رئیس جمهور آمریکا
30 اسفند 1395
37,333,3333D Animation , 3D Modelling , 3DS Max20روز16ساعت
انجام پروژه VRML
27 اسفند 1395
52,360,0003D Animation , 3DS Max , انیمیشن , طراحی گرافیک , فتوشاپ17روز16ساعت
طراحی گلدان
23 اسفند 1395
173,041,1763D Animation , 3D Modelling , 3DS Max , طراحی مفهومی , طراحی صنعتی13روز17ساعت
انیمیشن سازی
16 اسفند 1395
1037,500,0003D Animation , 3DS Max , انیمیشن , انیمیشن6روز17ساعت