بازار کار و پروژه های Android Honeycomb


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت بازی اندرویدی
09 اسفند 1395
221,000,000Java , Android , Android Honeycomb , برنامه نویسی موبایل3روز18ساعت