بازار کار و پروژه های Android Wear


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تلگرام فارسی
01 خرداد 1396
348,333,333Android , Mobile Phone , Telegram APIs , Android Wear24روز12ساعت
ارسال اطلاعات از طریق فرم ، پرداخت آنلاین و نمایش اطلاعات
25 اردیبهشت 1396
114,300,000HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی موبایل , Android Wear17روز20ساعت
اپلیکیشن مجله تخفیف
15 اردیبهشت 1396
911,088,889Android , iPhone , Mobile Phone , Apple Watch , Android Wear7روز13ساعت