بازار کار و پروژه های Android Wear


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
یه اپ ساده با چندتا فیلد
23 اسفند 1395
49,750,000iPhone , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Android Wear13روز20ساعت