بازار کار و پروژه های Apache


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مشاوره برای دپلوی کردن وب اپ روی سرور و تنظیمات سرور
28 دى 1395
94,555,556Apache , Linux , Nginx , امنیت وب25روز17ساعت