بازار کار و پروژه های Apache


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نصب و راه اندازي سامانه آموزش مجازي با موودل روي vps
06 خرداد 1396
710,500,000Apache , CakePHP , MySQL , Smarty PHP2روز7ساعت