بازار کار و پروژه های Appcelerator Titanium


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن حرکتی
08 اسفند 1395
120,000,000Android , Appcelerator Titanium , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Android Wear3روز15ساعت