بازار کار و پروژه های Apple Watch


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ایجاد اپ IOS
23 اردیبهشت 1396
933,333,333iPad , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Apple Watch19روز12ساعت
اپلیکیشن مجله تخفیف
15 اردیبهشت 1396
911,088,889Android , iPhone , Mobile Phone , Apple Watch , Android Wear11روز6ساعت