بازار کار و پروژه های Apple Watch


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار شبیه تلگرام
02 اردیبهشت 1396
8223,750,000Android , iPhone , iPhone , برنامه نویسی موبایل , Apple Watch26روز4ساعت