بازار کار و پروژه های Apple Watch


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی برای ساخت یک بازی تحت watchOS
30 خرداد 1396
115,000,000Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , برنامه نویسی موبایل , Apple Watch , Apple Watch21روز5ساعت