بازار کار و پروژه های Asterisk PBX


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کد نویسی استریکس کنفرانس تلفنی
27 اردیبهشت 1396
110,000,000Asterisk PBX , HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب20روز5ساعت
ارتباط ms dynamic crm با سرور elastix همچنین نصب ایمیل روتر
12 اردیبهشت 1396
2325,000,000Asterisk PBX , VoIP , Microsoft SQL Server , CRM5روز15ساعت