بازار کار و پروژه های Asterisk PBX


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پیاده سازی مسابقه در استریسک
05 فروردین 1396
115,000,000Asterisk PBX , VoIP1روز6ساعت