بازار کار و پروژه های Asterisk PBX


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اتصال vtiger به Asterisk
09 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Asterisk PBX , PHP , vTiger , برنامه نویسی تحت وب3روز23ساعت
سیستم تلفن گویا
09 اسفند 1395
140,000,000Asterisk PBX , HTML , PHP , VoIP , برنامه نویسی تحت وب3روز18ساعت
نوشتن برنامه نوبت دهی خودکار در استریسک
09 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Asterisk PBX , Linux , Elasticsearch3روز16ساعت