بازار کار و پروژه های Asterisk PBX


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سامانه تلفن گویا
18 بهمن 1395
320,666,667Asterisk PBX , HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی تحت ویندوز9روز19ساعت
راه اندازی و برنامه نویسی ASTERISK
11 بهمن 1395
740,000,000Asterisk PBX , PHP , VoIP3روز4ساعت