بازار کار و پروژه های Big Data


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
متخصص دیتابیس Sql server
08 اسفند 1395
463,750,000Django , NoSQL Couch and Mongo , SQL Server , Big Data , Microsoft SQL Server28روز6ساعت