بازار کار و پروژه های Big Data


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تحلیل احساسات پیام های متنی شبکه های اجتماعی
11 دى 1395
پیشنهاد دهید- -Python , Big Data7روز16ساعت