بازار کار و پروژه های Big Data


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نوشتن کد لازم در Tensorflow برای شبکه LSTM برای فایل
25 اسفند 1395
110,000,000Python , Big Data20روز18ساعت
متخصص دیتابیس Sql server
08 اسفند 1395
561,000,000Django , NoSQL Couch and Mongo , SQL Server , Big Data , Microsoft SQL Server3روز18ساعت