بازار کار و پروژه های Branding


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بازاریاب و دستیار تبلیغات خلاق در خرید و فروش اینترنتی خودرو
02 اردیبهشت 1396
317,600,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , Branding , بازاریابی ایمیلی , بازاریابی تلفنی28روز21ساعت