بازار کار و پروژه های CRM


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نیازمند متخصص CRM ماکروسافت
21 دى 1395
247,500,000ASP.Net , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز , Microsoft SQL Server , CRM17روز21ساعت