بازار کار و پروژه های CRM


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مقاله در مورد مدیریت روابط با مشتریان (CRM)
26 فروردین 1396
84,901,125مقالات , پژوهش , تحقیقات علمی , CRM19روز5ساعت
فارسی سازی CRM 2016
24 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -ASP.Net , HTML , برنامه نویسی تحت وب , LESS/Sass/SCSS , CRM17روز10ساعت