بازار کار و پروژه های CRM


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
portal microsoft crm 2015
30 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید- -HTML , برنامه نویسی تحت وب , Web Services , CRM26روز7ساعت
شمسی سازی یک نرم افزار تحت وب و اتصال به بانک ملت
23 اردیبهشت 1396
82,300,000Java , PHP , برنامه نویسی تحت وب , CRM19روز8ساعت
ارتباط ms dynamic crm با سرور elastix همچنین نصب ایمیل روتر
12 اردیبهشت 1396
2325,000,000Asterisk PBX , VoIP , Microsoft SQL Server , CRM8روز16ساعت