بازار کار و پروژه های CUDA


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پیاده سازی و موازی سازی الگوریتم ترتیبی با CUDA
27 دى 1395
210,000,000ASP.Net , CUDA , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز21روز3ساعت