بازار کار و پروژه های CakePHP


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نویسی لاراول/کیک برای نرم افزار اتوماسیون سازمانی
22 اسفند 1395
5- -CakePHP , Laravel , PHP , برنامه نویسی تحت وب14روز13ساعت
رفع چند باگ در اسکریپت pho
09 اسفند 1395
25,000,000CakePHP , HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب1روز3ساعت