بازار کار و پروژه های Cisco


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
Pen. test سنجش امنیت - تست نفوذ
18 دى 1395
356,666,667C Programming , Cisco , Social Engine , امنیت وب , Internet Security17روز3ساعت