بازار کار و پروژه های Cloud Computing


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
یافتن مقاله به همراه کد شبیه سازی مقاله در حوزه کامپیوتر
06 اردیبهشت 1396
1300,000Cloud Computing , مقالات , برنامه نویسی تحت ویندوز , Big Data , IoT26روز22ساعت