بازار کار و پروژه های Codeigniter


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و پیاده سازی Rate and Review برای یک وب سایت
04 اردیبهشت 1396
45,500,000Codeigniter , MySQL , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Bootstrap24روز17ساعت