بازار کار و پروژه های Computer Security


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
همکاری برای پروژه موبایل - اندروید
09 بهمن 1395
810,125,000Computer Security , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل2روز19ساعت