بازار کار و پروژه های Database Administration


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت اسکریپت ساده
17 فروردین 1396
171,391,176Javascript , PHP , SQL , SQL Server , Database Administration12روز15ساعت