بازار کار و پروژه های Database Development


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
وب سرویس از سمت سرور برای موبایل اپلیکیشن
08 اسفند 1395
427,500,000jQuery , MySQL , برنامه نویسی تحت وب , SQL Server , Database Development2روز12ساعت