بازار کار و پروژه های Database Programming


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی سایت معرفی و تبلیغ دین مبین اسلام
26 اردیبهشت 1396
1924,065,789MySQL , PHP , فروشگاه , وردپرس , Database Programming20روز2ساعت
پیاده سازی یک ماژول برای اپن کارت
24 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0HTML5 , PHP , CSS , Database Programming , Open Cart18روز12ساعت