بازار کار و پروژه های Database Programming


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی پنل کاربری یک وب سایت
01 اسفند 1395
پیشنهاد دهید- -ASP.Net , MySQL , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Database Programming29روز21ساعت
ایجاد دسته بندی درختی در فریم ورک Yii2
29 بهمن 1395
18,000,000HTML , PHP , Yii , برنامه نویسی تحت وب , Database Programming27روز15ساعت
نرم افزار HMI تحت ویندوز
29 بهمن 1395
7124,000,000C Sharp Programming , Delphi , برنامه نویسی تحت ویندوز , SQL Server , Database Programming27روز10ساعت