بازار کار و پروژه های Database Programming


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و اجرا وب سایت، دیتابیس و اپ های موبایلی مربوطه
27 دى 1395
8182,500,000HTML5 , jQuery , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , Database Programming22روز4ساعت