بازار کار و پروژه های Delphi


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
فارسی سازی چند کامپوننت دلفی
06 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0Delphi29روز5ساعت
برنامه نویسی (تحت دلفی)
16 فروردین 1396
59,500,000Delphi , SQL , برنامه نویسی تحت ویندوز8روز6ساعت