بازار کار و پروژه های Delphi


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه حسابداری / مدیریت سوپرمارکت
08 دى 1395
427,575,000Delphi3روز0ساعت