بازار کار و پروژه های Delphi


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ارسال پیامک به تلگرام مشتریان با دلفی
12 اردیبهشت 1396
24,250,000Delphi , دسک تاپ ویندوز , برنامه نویسی تحت ویندوز5روز0ساعت