بازار کار و پروژه های Django


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت بخشی از یک سایت با Django
04 بهمن 1395
413,000,000AJAX , Django , Python , CSS , Ubuntu28روز17ساعت