بازار کار و پروژه های Django


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه ی باشگاه مشتریان با پایتون
22 اردیبهشت 1396
625,000,000Django , Python , برنامه نویسی تحت وب , RESTful14روز15ساعت