بازار کار و پروژه های Django


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
عنوان طرح: سایت دانلود محتوای طبقه بندی شده و سطح دسترسی
31 فروردین 1396
653,166,667ASP.Net , Django , Python , CSS , برنامه نویسی تحت وب23روز12ساعت