بازار کار و پروژه های Django


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
متخصص دیتابیس Sql server
08 اسفند 1395
561,000,000Django , NoSQL Couch and Mongo , SQL Server , Big Data , Microsoft SQL Server2روز7ساعت
ادمین پنل سایت فروشگاهی با Django
07 اسفند 1395
356,666,667Django , Python , فروشگاه , برنامه نویسی تحت وب , SQLite2روز5ساعت