بازار کار و پروژه های DotNetNuke


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل فایل psd به قالب DNN
29 خرداد 1396
315,666,667DotNetNuke , HTML5 , jQuery , CSS , Bootstrap26روز16ساعت