بازار کار و پروژه های DotNetNuke


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلای قالب گرافیکی روی پرتال
10 بهمن 1395
14,500,000DotNetNuke , HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب4روز9ساعت