بازار کار و پروژه های Dynamics AX


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ایجاد، بهبود و مدیریت پرتال
19 دى 1395
315,833,333C Sharp Programming , Dynamics AX , HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب16روز17ساعت