بازار کار و پروژه های Elasticsearch


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نوشتن برنامه نوبت دهی خودکار در استریسک
09 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0Asterisk PBX , Linux , Elasticsearch4روز6ساعت