بازار کار و پروژه های Excel


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ویرایش لغات دیکشنری تخصصی در اکسل
01 فروردین 1396
114,272,727ویرایش , ویرایش , غلط گیری , Excel , تایپ25روز0ساعت
پر کردن فایل اکسل با اطلاعات موجود در فرمت html
28 اسفند 1395
16568,750HTML , Excel21روز18ساعت
وارد کردن اطلاعات محصول در فایل اکسل
16 اسفند 1395
271,238,889Excel9روز18ساعت