بازار کار و پروژه های Excel


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
سینک کردن دو طرفه بین یک فایل اکسل و کانتکت های روی آیکلود
26 فروردین 1396
پیشنهاد دهید0پردازش داده ها , Excel21روز23ساعت