بازار کار و پروژه های Forum Software


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
راه اندازی انجمن و شبکه اجتماعی
09 اسفند 1395
235,000,000Forum Software , HTML , PHP , وردپرس , برنامه نویسی تحت وب5روز15ساعت