بازار کار و پروژه های GPS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ردیاب gps
22 دى 1395
28,750,000HTML , PHP , Android , GPS , برنامه نویسی تحت وب19روز13ساعت