بازار کار و پروژه های Game Design


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بازی مشابه آفتابه با Xamarin
06 اردیبهشت 1396
326,666,667C Sharp Programming , Game Design , Android , Mobile Phone12ساعت33دقیقه