بازار کار و پروژه های Game Design


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پیاده سازی حل مساله هشت با #C
03 اردیبهشت 1396
51,900,000C Sharp Programming , Game Design , برنامه نویسی تحت ویندوز , Software Development29روز1ساعت