بازار کار و پروژه های Game Design


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت ربات تلگرام (telegram bot)
18 بهمن 1395
514,000,000Game Design , PHP , نصب برنامه , شبکه اجتماعی11روز14ساعت
تولید بازی آموزشی
17 بهمن 1395
240,000,000Game Design , Flash10روز15ساعت