بازار کار و پروژه های Geolocation


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
استخدام برنامه نویس و گرافیست حرفه ای باحقوق بالا در تهران
21 دى 1395
737,428,571MySQL , PHP , Android , Geolocation , Material Design18روز15ساعت