بازار کار و پروژه های Geolocation


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه نويسي اپليكيشن اندرويد خدمات پس از فروش
31 اردیبهشت 1396
1222,791,667Android , Geolocation , iPhone , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل21روز14ساعت