بازار کار و پروژه های Geolocation


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن موبایل اپل IOS
18 اسفند 1395
1120,000,000Geolocation , iPhone , Mobile Phone , GPS , برنامه نویسی موبایل12روز19ساعت