بازار کار و پروژه های Google Analytics


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نیاز به برنامه نویس FrontEnd وب سایت
05 اسفند 1395
32,933,333Google Analytics , HTML5 , SEO , فتوشاپ , LESS/Sass/SCSS2روز19ساعت