بازار کار و پروژه های Google Analytics


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت اکانت گوگل ادوردز
06 اردیبهشت 1396
41,625,000Google Analytics , HTML , PHP , SEO , Google Website Optimizer28روز11ساعت
بهبود وضعیت وبسایت پنالتی شده
24 فروردین 1396
611,166,667Google Analytics , گوگل باز , SEO , Google Website Optimizer15روز22ساعت