بازار کار و پروژه های Google Analytics


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نیاز به برنامه نویس FrontEnd وب سایت
05 اسفند 1395
1300,000Google Analytics , HTML5 , SEO , فتوشاپ , LESS/Sass/SCSS30روز0ساعت
سئو برای سه سایت
03 اسفند 1395
440,000,000Google Analytics , HTML , Joomla , SEO , Social Engine27روز0ساعت