بازار کار و پروژه های Google App Engine


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراح اپلیکیشن
25 اردیبهشت 1396
5134,000,000Google App Engine , Android , Appcelerator Titanium , Mobile Phone , Salesforce App Development16روز3ساعت