بازار کار و پروژه های Google Cloud Storage


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تکمیل یک اپلیکیشن مسابقه با آیونیک و آنگولار
26 بهمن 1395
326,666,667HTML5 , Javascript , برنامه نویسی موبایل , Angular.js , Google Cloud Storage24روز19ساعت