بازار کار و پروژه های Google Cloud Storage


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
برنامه اکسس
22 دى 1395
44,500,000Microsoft Access , برنامه نویسی تحت ویندوز , Google Cloud Storage17روز8ساعت