بازار کار و پروژه های Google Earth


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نصب گوگل مپ بر روی برد رزبری 2
15 دى 1395
321,666,667Google Earth , میکروکنترلر , Google Maps API9روز15ساعت