بازار کار و پروژه های Google Go


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و ساخت کامل کپی دقیق سایت thumbtack.com در چهار هفته
13 بهمن 1395
538,000,000Amazon Web Services , Google Go , Java , PHP , Python4روز21ساعت