بازار کار و پروژه های Hadoop


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پیاده سازی یک معادله جبری با map reduce (هدوپ)
03 تير 1396
پیشنهاد دهید0Linux , Big Data , Hadoop26روز12ساعت