بازار کار و پروژه های IIS


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت و بهینه سازی ویندوز سرور
04 اسفند 1395
232,500,000ASP.Net , IIS , امنیت وب , ویندوز سرور , SQL Server28روز14ساعت