بازار کار و پروژه های InDesign


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی کتاب الکترونیک
11 بهمن 1395
81,712,500طراحی تبلیغات , طراحی بروشور , طراحی کاتالوگ , InDesign , طراحی پوستر8روز8ساعت