بازار کار و پروژه های InDesign


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبدیل کتاب در فرمت Word و Indesign به EPUB
28 خرداد 1396
61,150,000نوشتن کتاب , تایپ , طراحی گرافیک , InDesign , Word 21روز17ساعت