بازار کار و پروژه های InDesign


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی تراکت
08 اسفند 1395
23697,391طراحی تبلیغات , طراحی کاتالوگ , Illustrator , InDesign , فتوشاپ12ساعت22دقیقه