بازار کار و پروژه های Instagram


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ربات تحت وب اینستاگرام
27 اسفند 1395
410,625,000MySQL , PHP , Python , برنامه نویسی تحت وب , Instagram23روز17ساعت
ربات فالو انفالو تحت وب
16 اسفند 1395
1300,000HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب , Instagram , Website Management12روز23ساعت
api اتصال کافه اینستاگرام به سفارش آنلاین
06 اسفند 1395
22,500,000PHP , برنامه نویسی تحت وب , Instagram2روز17ساعت