بازار کار و پروژه های IoT


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بررسی و ارزیابی کارایی و امنیت پروتکلهای گمنامی در اینترنت
31 اردیبهشت 1396
12,000,000Computer Security , مقالات , Internet Security , رمزنگاری , IoT23روز13ساعت