بازار کار و پروژه های IoT


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تهیه درایور سخت افزا مورد نیاز لینوکس روی برد جدید Nvidia
16 اسفند 1395
170,000,000Node.js , Linux , UNIX , طراحی محصول , IoT10روز20ساعت