بازار کار و پروژه های J2EE


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نرم افزار Tap30 یا Snap
03 فروردین 1396
2190,000,000J2EE , MySQL , PHP , CSS28روز3ساعت