بازار کار و پروژه های J2EE


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن
12 اردیبهشت 1396
3216,666,667ASP.Net , J2EE , Java , برنامه نویسی تحت وب4روز16ساعت