بازار کار و پروژه های J2ME


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشنی شبیه اسنپ، اوبر
03 اردیبهشت 1396
10261,000,000Javascript , Android , J2ME , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل28روز11ساعت
تلگرام API
30 فروردین 1396
4546,870,912Android , J2ME , برنامه نویسی موبایل , Telegram APIs24روز23ساعت