بازار کار و پروژه های JSON


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تلگرام نسخه ios
25 فروردین 1396
پیشنهاد دهید0iPhone , برنامه نویسی موبایل , برنامه نویسی موبایل , Telegram APIs , JSON19روز3ساعت
پرتال مدیریت دستگاه
21 فروردین 1396
242,500,000Java , UML Design , برنامه نویسی تحت وب , JSON15روز3ساعت
اپلیکیشن والدین و دانش آموزان
20 فروردین 1396
1414,750,000Android , Mobile Phone , برنامه نویسی موبایل , JSON14روز3ساعت
تغییرات در ربات تلگرام
15 فروردین 1396
41,400,000ASP.Net , HTML , PHP , برنامه نویسی تحت وب , JSON9روز5ساعت